Fastest Lakhpati Ranking

(As on 19th May 2020)
Rank Partner Name Earning
1 Kiran Kadulkar 3358.5
2 Shashank Ahire 764.75
3 Prashant P Shinde 672
4 Mahesh S Jadhav 500
5 Vijay Amrutkar 425
6 Vijay Halge 342.5
7 Somnath Walke 336.5
8 Kaluram S Jare 317.4
9 Raghavendra B Debadwar 293.75
10 Pankaj Khalkar 270.5
11 Harshada Y Divekar 269.75
12 Prashant Kulkarni 234.75
13 Sharad Pasale 228.75
14 Ajay Pawar 227.5
15 Sachin 215
16 Badal S Wagh 197.25
17 Prakash Kulkarni 178
18 Prasad R Aundhakar 174.25
19 Satish Kulkarni 129.75
20 Akshay V Abdagire 115
21 Nivrutti S Surawase 112
22 Abhishek V Patil 110
23 Shyamkant R Kasar 105
24 Bhushan K Dhuve 105
25 Umesh R Choube 104.5
26 Machindra B Ipar 100
27 Shekhar Gadgil 100
28 Sanket S Pimparkar 99.5
29 Adesh P Bankar 75
30 Amol H Gaikwad 75
31 Sachin V Dhere 55
32 Pranit D Nikam 55
33 Shrishail Wale 55
34 Uddhav K Samindre 50
35 Hrishikesh S Gawande 50
36 Kishor R Barhate 49.5