Rank Partner Paid Commission Pending Commission Total Commission
1 Kiran Kadulkar 599 54.5 653.5
2 Shashank Ahire 50 105 155
3 Prasad Aundhakar 50 99.5 149.5
4 Hrishikesh Gawande 50 60 110
5 Machindra Ipar 100 0 100
6 Prashant Shinde 50 0 50
7 Prajay Mane 0 50 50
8 Bharat Khude 0 50 50
9 Ram Kale 0 50 50
10 Deepak Bavaskar 0 50 50
11 Kishor Barhate 49.5 0 49.5
12 Vaishali Danve 0 49.5 49.5
13 Manoj Bangale 0 49.5 49.5
14 Anand Biradar 0 5 5
15 Somnath Walke 0 5 5

As on 20th January 2020